Navigatie menu
zoeken
Waakhond voor de ouderenhuisvesting
Waakhond voor de ouderenhuisvesting
 OUD ZEER  Waakhond voor de ouderenhuisvesting
Elaine Vis |
28 april 2021

Over de ontwikkelingen rondom de huisvesting van ouderen in de Binnenstad.

De stedelijke Werkgroep Wonen Ouderen behartigt de huisvestingsbelangen van oudere bewoners, ook die uit de Binnenstad. Eind vorig jaar heeft de werkgroep ervoor gezorgd dat het college van B&W een motie heeft overgenomen om in het beleid meer rekening te houden met de woonvraag van ouderen. Daarvoor heeft de Werkgroep een beleidskader geformuleerd, waarin bouwplannen in de stad worden getoetst op het belang van ouderenhuisvesting. Deze kadernotitie voor ouderenhuisvesting is door de gemeente positief ontvangen. ‘Nu gaat het erom of onze actie inderdaad gaat leiden tot meer woningen voor ouderen’, zegt Marianne Coopmans, de actieve voorzitter van de werkgroep.

Na een loopbaan bij verschillende organisaties waarin ouderenbeleid de rode draad vormden ging Marianne half 2018 met pensioen. Zij werkte daarvoor als adviseur ouderenhuisvesting bij de gemeente Utrecht. ‘Ik weet nog dat de Actiegroep Senioren Actief in de Binnenstad bij de gemeente aanklopte voor meer seniorenwoningen. Toen, in 2006, was de tijd blijkbaar nog niet rijp voor de roep om meer en betere huisvesting voor ouderen. Utrecht was er niet aan toe. Het lijkt wel, nu ik als vrijwilliger aan de andere kant van de tafel zit, dat wij met onze werkgroep meer voor elkaar krijgen’.

Handvat
Bij elk nieuwbouwplan hamert de werkgroep bij de gemeente erop om de belangen van ouderen niet te vergeten. Tot vorig jaar boekten ze weinig resultaat. Daarom formuleerde de werkgroep een Toetsingskader Wonen. Daarin zijn de uitgangspunten beschreven om in (ver)bouwplannen in de stad meer rekening te houden met ouderenhuisvesting. Een soort handvatten waaraan nieuwe bouwplannen getoetst kunnen worden.Als het aan de Werkgroep Wonen ligt moet de gemeente meer werk van levensloopbestendige ouderenhuisvesting maken. Er zijn te weinig geschikte huizen voor ouderen in de Binnenstad. Bestaande gebouwen, hoe moeilijk ook, kunnen aangepast worden. Bij nieuwbouw moet men meteen rekening houden met bepaalde voorzieningen zoals veiligheid, geen tuin, wel een balkon en bereikbaarheid. 

Utrecht is een stad met veel jongeren, maar gaat ook vergrijzen. In de Binnenstad groeit het aantal ouderen van 65 tot 75 jaar sneller dan stedelijk gezien, namelijk 8% respectievelijk 7,5%. In de groep 75+ is de toename in de Binnenstad gelijk aan die aan het stedelijk gemiddelde, namelijk 6%. (bron: ‘Utrecht in cijfers’) Onder hen zijn veel alleenstaanden.
De meeste ouderen zouden graag in hun buurt blijven wonen. Wie eenmaal in de binnenstad woont wil dat natuurlijk niet zomaar missen. Maar dan komt het moment dat je huis te groot wordt of je kunt de trap niet meer op. Je moet dan verhuizen. Vaak denkt men te laat aan verhuizen. Beter is het om tijdig uit te zien naar een andere woning.

Van groot naar beter
Een deel van de groep ouderen in de Binnenstad is goed bemiddeld. Zij kunnen terecht in het midden-huursegment; in de appartementen van bijvoorbeeld het Beurskwartier en The Yard. Een ander deel van de ouderen in de Binnenstad is aangewezen op een sociale huurwoning. Van het totaal aantal huurwoningen in het centrum is 25% sociale huur. Dat is veel minder dan in andere wijken, waar het gemiddeld 35% is. 

‘Maar hoe kom je er terecht? Hoe kan je ervoor zorgen dat de mensen die willen verhuizen uit hun koopwoning ook terecht kunnen in de woning waar ze willen wonen. Deze mensen laten vaak een groot huis achter. Voor de doorstroming snijdt het mes dan aan twee kanten. Wat is dan mooier dan dat ze wisselen met starters.’
Senioren met een verhuiswens kunnen hulp vragen bij de Verhuisadviseur Senioren. Daar kan men terecht met zowel een huurwoning als een eigen woning. Marianne heeft zelf nog aan de wieg gestaan van de verhuisadviseur toen zij bij de gemeente werkte. ‘Ik heb toen het project Van groot naar beter opgezet.’

Open naar de wijk
Marianne ‘Het is een misverstand dat ouderen altijd bij elkaar willen wonen, dat is een achterhaald idee. Ouderen willen met anderen wonen, ook met jongeren, openstaan naar de wijk. Ook voor de maatschappij is het beter als mensen van verschillende leeftijden bij elkaar wonen. Ze helpen elkaar. Het is nooit echt goed uitgerekend wat dat aan zorg bespaart.’
 
De toekomstplannen van De Witte Wolf in de voormalige gevangenis van het Wolvenplein zijn een mooi voorbeeld, volgens Marianne. Zij noemt ook het Bartholomeus Gasthuis met zijn kapsalon, de tuin en de muziekmiddagen, voorzieningen die er ook zijn voor ouderen uit de wijk. De opening van een tweede Bartholomeus in de Binnenstad zou in de naaste toekomst ‘niet gek zijn’.
 
De Werkgroep Wonen Ouderen bestaat uit vrijwilligers van een zestal belangenorganisaties voor (o.a.) ouderen. Meer informatie over het Toetsingskader Wonen is te vinden op de website van de Adviescommissie Ouderenbeleid https://cosbo-stad-utrecht.nl

< naar dossiers-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Wervendossier
Het nieuwe bouwen
De toekomst van de Binnenstad