Navigatie menu
zoeken
Op weg naar een autoluwe Binnenstad
Op weg naar een autoluwe Binnenstad
 [ACHTER HET] NIEUWS  Op weg naar een autoluwe Binnenstad
Redactie |
20 mei 2023

Utrecht wil een mobiliteitsplan dat vooruitkijkt tot 2040. Kern daarvan is dat de lucht schoner moet worden en de straten rustiger en veiliger. Dat wil de stad bereiken door minder plek te geven aan rijdende en stilstaande auto’s ‘in de schaarse ruimte’.

Met 50 parkeerplekken die per jaar in de Binnenstad opgeheven worden hoopt de gemeente in 2026 een autoluw centrum te verwezenlijken. Afgelopen week werd de stand van zaken per brief gedeeld binnen de gemeente. Hieronder de correspondentie.
 

Geachte leden van de raad,

17 mei 2023

Opheffen parkeerplekken binnenstad Mobiliteit met Autoluwe Binnenstad; 50 parkeerplekken per jaar minder

In deze brief willen we u informeren over de stand van zaken van het opheffen van parkeerplekken in de binnenstad. De ambitie in het coalitieakkoord richt zich op een autoluwere binnenstad, waarbij we stapsgewijs het aantal parkeerplekken verminderen, met 50 plekken per jaar van 2022 tot 2026. Het doel hiervan is om meer ruimte voor ontmoeten, lopen, verblijven, fietsen en groen in de binnenstad te creëren. Vanuit het mobiliteitsbeleid zetten wij al jarenlang in op duurzame manieren van vervoer die zo min mogelijk ruimte innemen. De binnenstad is daarom ook goed bereikbaar met andere vormen van vervoer. Er blijft ruimte beschikbaar voor bewoners en bezoekers die toch met de auto komen om zowel in de binnenstad als aan de randen van de stad te parkeren. Verminderen van het aantal parkeerplekken draagt bij aan minder rijdende en geparkeerde auto’s in de binnenstad. Het project ‘Autoluwe binnenstad’ loopt al langer, hierover bent u per raadsbrief van 6 juli 2020 en van 27 mei 2021 geïnformeerd.

Opgeheven autoparkeerplekken in 2021 en 2022

Oostzijde Janskerkhof
In 2021 zijn 14 parkeerplekken aan de oost- en noordoostzijde van het Janskerkhof opgeheven. Dit is in lijn met het in 2011 door ons vastgestelde plan van aanpak Janskerkhof. Daarvoor in de plaats zijn fietsparkeerplaatsen gerealiseerd om het dagelijkse probleem van los geparkeerde fietsen deels op te lossen. Op verzoek van de standhouders van de Bloemenmarkt zijn er ook twee gehandicaptenparkeerplaatsen aangelegd, zodat klanten van de Bloemenmarkt die slechter ter been zijn, de markt beter kunnen bereiken.

Oudkerkhof
In het kader van de uitbreiding van het voetgangersgebied zijn op het Oudkerkhof in 2022 13 parkeerplekken opgeheven, daardoor kon er een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer komen voor het gebied rond het Stadhuisplein. Hiermee maken we meer ruimte voor ontmoeten, lopen en verblijven.

Afwegingskader opheffen autoparkeren binnenstad
We zien dat op verschillende locaties in de binnenstad kansen liggen om meer ruimte op straat vrij te maken voor groen, voetgangers en fietser, door het opheffen van parkeerplekken. Een voorwaarde om plekken op te heffen is dat er voldoende ruimte moet zijn in het verlaagde vergunningsplafond van het parkeerrayon; niet alle ingeleverde vergunningen worden opnieuw uitgegeven om de parkeerdruk omlaag te brengen. Het afwegingskader hebben we vastgesteld om de afweging te kunnen maken tussen de verschillende locaties in de binnenstad. Die programmeren we aan de hand van onderstaande vragen:

▪ Sluit de locatie aan bij al langer lopende ambities in de binnenstad, zoals het autovrij maken van Janskerkhof, Oudegracht en het uitbreiden van het voetgangersgebied?

▪ Sluit de locatie aan bij de huidige ambities voor de binnenstad zoals die zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie binnenstad, het coalitieakkoord en de Parkeervisie (inclusief modules), zoals het uitbreiden van het singelpark rondom de binnenstad, het beter zichtbaar maken van historisch erfgoed en het faciliteren van fietsparkeren?

▪ Sluit de locatie aan bij andere projecten in de binnenstad, zodat we werk-met-werk kunnen maken met bijvoorbeeld herinrichtingsprojecten of vervangingswerkzaamheden?

▪ In welke mate kan door het opheffen van parkeerplaatsen op deze locatie worden bijgedragen aan het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte, zoals breedtebeperking of een tekort aan fietsparkeerplaatsen in een bepaald gebied?

▪ Sluit de locatie aan bij de wensen van de buurt, zoals het realiseren van autoluwe leefpleinen en straten? Initiatieven voor locaties in de binnenstad behoeven ook een (binnen)stadsbrede afweging.

▪ In welke mate kunnen we kwaliteit aan de openbare ruimte toevoegen, bij het opheffen van parkeerplekken op deze locatie? Hierbij houden we het doel voor ogen dat we meer ruimte willen voor voetgangers en fietsen maar ook voor klimaatadaptatie en groen.

Op te heffen autoparkeerplekken 2023
In lijn met het afwegingskader gaan we in 2023 starten met het opheffen van parkeerplekken op de volgende locaties:

▪ Janskerkhof: 25 plekken

▪ Oudegracht: 20 plekken

▪ Park Paardenveld: 16 plekken

▪ Diverse: 4 plekken

Tot 2023 hebben we minder parkeerplekken opgeheven dan gepland, daarom zetten we in 2023 in op meer dan 50 parkeerplekken.

Janskerkhof
Voor de binnenstad is de lang lopende ambitie om het Janskerkhof autoluw te maken. Wij zien een kans om autoparkeren om te vormen naar fietsparkeren. Hiermee kunnen we een deel van de problematiek en overlast van los geparkeerde fietsen in de omgeving opvangen. Er zijn in het centrum, ook in dit specifieke gebied, te weinig fietsenrekken om alle fietsen netjes te stallen. Door op het Janskerkhof circa 25 parkeerplekken op te heffen en die te herinrichten met fietsparkeerplekken, zorgen we voor een vermindering van los geparkeerde fietsen in de omgeving. Bij het weghalen van de parkeerplekken houden we rekening met het gebruik van het Janskerkhof door de wekelijkse bloemenmarkt. Het deel van de parkeerplekken dat daarvoor gebruikt wordt, houden we beschikbaar voor de bloemenmarkt. 

Oudegracht
Een deel van de Oudegracht is al autovrij, en ligt in het voetgangersgebied. Aan de randen van het voetgangersgebied, zowel aan de noordkant als de zuidkant van de Oudegracht, heffen we parkeerplekken op. Aangezien de fietsparkeerdruk op deze locaties hoog is worden hier in eerste instantie fietsparkeerplaatsen toegevoegd. Daarnaast wordt onderzocht welke ruimte (op termijn) kan worden toegevoegd voor voetgangers en groen.

Park Paardenveld
Het bestaande rondje singel wordt door veel bewoners gewaardeerd en gebruikt voor wandelen en hardlopen. In de Omgevingsvisie voor de binnenstad wordt ingezet op het vergroten van het singelpark rondom de binnenstad. In 2023 zal in dat kader gestart worden met het herinrichten van Park Paardenveld. Daarbij verdwijnen de parkeerplekken die zich tussen het park en de gebouwen bevinden en maken we Park Paardenveld geheel parkeervrij. Hierdoor komt er ruimte voor meer park, meer verblijfsruimte en meer vergroening. De raad is hierover geïnformeerd per brief in februari 2023 en per brief in mei 2023. 

Diverse losse autoparkeerplekken
In 2023 wordt met een loket gestart voor bewonersinitiatieven om parkeerplekken op te heffen. We reserveren voor deze initiatieven een aantal plekken. Vanuit het programma Werven zijn er in het wervengebied parkeerplekken aangewezen waar de breedte beperkt is en waarbij door het opheffen van deze parkeerplekken meer ruimte ontstaat voor de doorgang van voetgangers, fietsers en de doorgang voor auto’s. Afhankelijk van het aantal op te heffen parkeerplekken vanuit bewonersinitiatieven, kunnen we ook starten met het opheffen van parkeerplekken die door het programma Werven aangewezen zijn.

Vooruitblik naar komende jaren
Begin 2024 hebben we de geplande herinrichtingen voor de komende jaren in beeld waarbij het opheffen van parkeerplekken gewenst is. We onderzoeken de mogelijkheden voor het uitbreiden van het voetgangersgebied en de mogelijkheden voor het realiseren van autoluwe leefstraten en -pleinen en programmeren deze plekken aan de hand van het afwegingskader. Ook werken we verder aan het rondmaken van het singelpark zoals in de Omgevingsvisie voor de binnenstad is opgenomen.

We informeren u jaarlijks in het MPR over de opgeheven parkeerplekken in het voorgaand jaar en een overzicht van de geprogrammeerde plekken.

Participatie
Met het verwijderen van parkeerplekken in de binnenstad kijken wij naar de ambities voor de binnenstad als geheel. Per locatie waar parkeerplekken worden opgeheven bekijken we welke mogelijkheden er zijn en betrekken we de buurt over de invulling van deze plekken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
de secretaris, de burgemeester


Foto: Luuk Huiskes

   

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
 Hallo, wij wónen hier gewoon!
Overlastgevers geweerd
Dan passen wij toch het bestemmingsplan aan