Navigatie menu
zoeken
Hoe Wijk C zijn park kwijtraakte
Hoe Wijk C zijn park kwijtraakte
 [ACHTER HET] NIEUWS  Hoe Wijk C zijn park kwijtraakte
Ben Nijssen |
BSK 4, 2021

Bewoners van Wijk C willen al heel lang van het groengebied voor parkeergarage Paardenveld een echt park maken. Tot voor kort leek dat te lukken, maar de strijd is opnieuw ontbrand.

Begin jaren 90 zetten bewoners van Wijk C en Pijlsweerd, verenigd in Utrecht Weer Omsingeld, zich in om de singel langs de Weerdsingel WZ te herstellen. Belangrijk motief was: geen auto’s, maar groen en water. Dit lukte in 2000: Pijlsweerd kreeg groen langs de singel en Wijk C kreeg de belofte van groen op het Paardenveld. In 2015 werd de singel tussen Weerdsingel en Vredenburg hersteld. Dus kon er een plan voor inrichting van het groen op het Paardenveld komen. Maar... er waren plannen om een bioscoop tegen en in de parkeergarage te bouwen. De Bieb++ met bioscoop op het Smakkelaarsveld was namelijk afgeketst. Bij de plannen zat óók het ontwikkelen van een park. De bioscoop ging niet door - Wijk C opgelucht. Nu aan de slag met groen. Maar de projectorganisatie Stationsgebied stelde daar horeca voor. Plannen maken voor een park kon pas als duidelijk was of de parkeergarage zou worden afgebroken na het aflopen van het erfpachtcontract in 2023.

Maximaal vijf jaar
Zo kwam ROOST op het Paardenveld. De vergunning werd in 2016 verleend voor in principe maximaal vijf jaar en werd gebruikt vanaf 2017. Zeer tegen de wens van het Wijk C-Komitee. ROOST moest jaarlijks een nieuwe vergunning aanvragen. Ook zou er een evaluatiegroep komen die eventuele klachten kon doorgeven. Het Wijk C-Komitee vocht de vergunning elk jaar opnieuw aan. Net als de Utrechtse Bomen Stichting. Het argument: ROOST heeft een nadelige invloed heeft op de flora en fauna in het gebied dat een monumentale status heeft. Het bestemmingsplan Wijk C – zeer gedateerd – staat horeca niet toe. ROOST organiseerde ook vaker dan toegestaan activiteiten met versterkt geluid. In de vergunning voor 2021 stond tot opluchting van het Komitee dat dit de laatste was. De opstallen moesten per 31 oktober afgebroken worden. Een nieuwe vergunning aanvragen had geen zin. In de concept omgevingsvisie Binnenstad staat namelijk dat het gebied zal worden ingericht als park. Plus dat horeca geweerd zal worden uit de parken. Het Wijk C-Komitee vocht ook deze vergunning aan. Omdat antwoord uitbleef, stelden het comité en de bomenstichting de gemeente in gebreke. Pas in september (!) kwam er een uitspraak: het comité was in deze procedure niet ontvankelijk.

‘Niet onwelwillend’
Tot verbazing van het wijkcomité kregen oud-leden van de evaluatiegroep, die uit onvrede voortijdig waren afgehaakt, na deze zomer het verzoek van de gemeente mee te denken over een nieuwe locatie in het park en een nieuwe vergunning voor ROOST. De gemeente zou niet onwelwillend staan tegenover een nieuwe vergunningaanvraag. Deze wijkbewoners meldden niet mee te willen doen. Naar aanleiding van de uitnodiging vroeg het Wijk C-Komitee uitleg aan het college. En uitte ongenoegen omdat de gemeente blijkbaar al langer met de ondernemer overleg heeft over een nieuwe vergunning. Zowel het comité als de ondernemer waren verbaasd toen het college twee dagen voor het aflopen van de vergunning aan de raad schreef dat ROOST zoals afgesproken op 31 oktober het park moest verlaten.

Het college wilde vanwege alle eerdere toezeggingen niet als onbetrouwbaar naar de omwonenden overkomen. Met name de raadsfracties D66 en Student & Starter waren het niet eens met het verdwijnen van ROOST; ze dienden een motie in om dit te voorkomen. Uiteindelijk nam een grote meerderheid in de gemeenteraad deze motie aan. De strekking was tweeledig: bewoners en andere belanghebbenden worden betrokken bij de inrichting van het park én ROOST mag een nieuwe vergunning aanvragen waartegen de gemeente niet in verweer zal gaan. Inmiddels heeft de Utrechtse Bomen Stichting gevraagd om handhaving van het besluit dat de bouwsels van ROOST weg moeten. Het Wijk CKomitee heeft het overleg met de gemeente opgezegd. Het college is ‘onbetrouwbaar’ en ‘bestuurt onbehoorlijk’. Het comité ruimt geen zwerfvuil meer op, nu zij worden afgeschilderd als klagers terwijl ROOST wordt geprezen om het schoonhouden van het gebied en de zorg voor sociale veiligheid. Er is geen waardering voor omwonenden die al jaren zorgen voor de fontein, afvalbakken, fietsenrekken en het planten van bomen en bollen.

Het kan nog jaren duren voordat er duidelijkheid is over de toekomst van de parkeergarage en het politiebureau. Volgens de omgevingsvisie moet groen in het singelgebied uitgebreid worden. ROOST heeft inmiddels een verlenging van de vergunning aangevraagd. Onduidelijk is voor welke termijn. In de aanvraag staat dat er een nieuw gebouw zal komen. Eerder stelde het college dat er een geheel nieuwe vergunning moest worden aangevraagd. De gemeente heeft een wijkbericht verspreid waarin melding wordt gemaakt van een verlenging voor ROOST met 1 jaar. De zgn. place making start begin 2022. De bewoners ontvingen een summiere online enquête. •

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Tarief stadsverwarming verdubbeld
Theo van de Vathorst, de kunstenaar van vloeiende bronzen lijnen overleden
Nieuwe fietsverbinding richting Croeselaan; onder of over spoor