Navigatie menu
zoeken
Gemeente moet bij vergunning geluidsoverlast horeca onderzoeken
Gemeente moet bij vergunning geluidsoverlast horeca onderzoeken
 [ACHTER HET] NIEUWS  Gemeente moet bij vergunning geluidsoverlast horeca onderzoeken
Ben Nijssen |
BSK 4 2022

Horeca kán geluidsoverlast veroorzaken. Eerder tekende Binnenstad030 bij vergunningen voor nieuwe horeca vooral bezwaar aan vanwege inpandige geluidsoverlast, uitgaanspubliek op straat, terrasgeluiden, stankoverlast, afvalcontainers. Doorgaans met weinig resultaat. Binnenstad030 focust nu bij bezwaar vooral op geluidsoverlast met als argument dat deze schadelijk is voor de gezondheid en de gemeente verplicht is hierop actie te nemen. Hiermee behaalde de actiegroep een eerste succes: de gemeente moet mogelijke geluidsoverlast van Pand 33 aan de Nieuwegracht onderzoeken.

In een uitgebreid document heeft Binnenstad030 de juridische stand van zaken wat betreft geluid en gezondheid opgesomd. Krachtens de Wet publieke gezondheid rust op het college van b. en w. de taak ‘gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen’ te ‘bewaken’. De gemeente haakt hierop in en schrijft in haar Actieplan Geluid: ‘Gezondheid staat centraal in alles wat we doen. Wetenschappelijk is vastgesteld dat langdurige blootstelling aan geluid negatieve effecten heeft op het welbevinden en de gezondheid.’

Het gaat verder: ’Na luchtverontreiniging komt geluid(blootstelling) op de tweede plaats als milieufactor die de gezondheid schaadt. Belangrijke effecten zijn hinder en slaapverstoring. Slechter slapen of moeilijk in slaap vallen heeft negatieve gevolgen voor het dagelijks functioneren. Langdurige geluidshinder kan tot chronische stress leiden’. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderschrijft deze effecten. De conclusies zijn gebaseerd op wetenschappelijke rapporten. Een rapport van de Universiteit Groningen stelt dat om op werkdagen slaapverstoring bij 90 procent van de volwassenen te voorkomen de eindtijd van geluidshinder op uiterlijk 22.20 uur zou moeten worden gesteld. De starttijd van slaapverstorend geluid mag niet vroeger zijn dan 10:00 uur. Op vrije dagen zou die eindtijd op uiterlijk 23:00 uur moeten vallen en de starttijd niet vóor 12.00 uur. Wetenschappelijke rapporten gaan er daarnaast van uit dat je bij de maximale geluidsterkte op de gevels rekening moet houden met de gevelisolatie. Samenvattend: slaapverstoring treedt al op als na 23.00 uur het geluidsniveau op een gevel hoger is dan 40 Decibel.

Restaurant of bar
Op de Nieuwegracht 33 zat jarenlang een restaurant: in juli 2021 kwam daar Pand 33. De uitbater meldde dat de keuken van het restaurant rond 22.30 u sluit, maar de bar tot ongeveer 01.00 uur openblijft. Tegen de verleende vergunning is bezwaar aangetekend met als voornaamste argument dat na het sluiten van de keuken, het restaurant als café fungeert. Een café valt in een zwaardere categorie die op deze plek niet toegestaan is. Dit bezwaar is door de gemeente verworpen. Binnenstad030 startte een procedure bij de rechter met als voornaamste grond dat late sluitingstijden tot geluidsoverlast en daarmee tot gezondheidsklachten leidden. De rechter besliste dat door het langer openblijven van de bar de vergunning niet in een zwaardere categorie hoefde te worden ingedeeld.
Maar de rechter oordeelde – net als een rechter in een eerdere procedure – wel dat de gemeente bij het verlenen van de vergunning had moeten onderzoeken of er sprake is van extra overlast door de late sluitingstijd. De gemeente heeft van de rechter de gelegenheid gekregen te onderbouwen dat daar geen sprake van zou zijn.

Herrie uitgaanspubliek
Andere tekenen dat geluidsoverlast zwaarder meeweegt bij het verlenen van vergunningen: de vergunning voor een nieuwe horecagelegenheid in de Nobelstraat is nog niet verleend.
De gemeente denkt serieus na hoe de (geluids)overlast van uitgaanspubliek op de Nobelstraat beperkt kan worden.
Ook de gemeenteraad heeft blijk gegeven geluidsoverlast meer serieus te nemen. De Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast heeft een burgerinitiatief ingediend over de overmatige geluidsoverlast bij veel evenementen. Diverse fracties bleken hiervoor gevoelig te zijn. Het college blijft echter de discussie over de regels voor evenementenlocaties, waarin dit item een dominante positie inneemt, uitstellen.

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Miljoenenschade na vertraging bij bouw Galaxy Tower
Actie Binnenstad030 tegen geluidshinder
Kapitaalkrachtige huurder(s) gezocht voor Magazijn de Zon