Navigatie menu
zoeken
Gelijke kansen, betaalbaar wonen en een 'ontsteende' stad
Gelijke kansen, betaalbaar wonen en een 'ontsteende' stad
 [ACHTER HET] NIEUWS  Gelijke kansen, betaalbaar wonen en een 'ontsteende' stad
Ben Nijssen |
BSK 3 2022

De zomer is voorbij en het college is weer aan het werk. Wat heeft het nieuwe college met de Binnenstad voor? Op 1 juni presenteerden de fractievoorzitters van de collegepartijen GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie het 76 pagina’s tellende collegeakkoord. De grootste opdrachten voor de periode 2022-2026 worden hierin geformuleerd als ongelijkheid bestrijden, wooncrisis aanpakken en klimaatcrisis tegengaan.

De grote les uit de gemeenteraadsverkiezingen, die niet alleen in Utrecht getrokken werd, is dat het vertrouwen van de kiezers opnieuw gewonnen moet worden. Eén van de eerste voornemens is dan ook het verbeteren van de mogelijkheden tot participatie. Er moet worden uitgegaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Er wordt een lokale ombudsman ingesteld; het wijkgericht werken wordt versterkt.

Wijkwethouder voor de Binnenstad is Eva Oosters van Student & Starter. Ze is met haar 25 jaar de jongste wethouder ooit van Utrecht en heeft in het verleden getoond een duidelijke mening te hebben over horeca en evenementen. Landelijk gezien staat Oosters op een gedeelde 5e plaats van jongste wethouders.
De wijkwethouder krijgt een grotere rol bij het wijkgericht werken. Daarnaast wordt het wijkspreekuur één keer per maand vervangen door een gericht bezoek aan een wijkactiviteit.

Meer studentenkamers
De groei van de stad lost de woningnood nauwelijks op. Noodzakelijke voorzieningen kosten ook ruimte en er zijn grenzen voor verdichting. De druk op de Binnenstad moet meer gespreid worden over meerdere stadscentra. Als in 2023 de verhuurdersheffing voor corporaties wordt afgeschaft komt er een stop op verkoop sociale huurwoningen. Splitsingen leveren betaalbare huurwoningen op.

Er moeten meer studentenkamers (sociale huur) komen. Voor jongeren komt er een lotingsysteem. Er komt een verordening tegen leegstand. Over een evenwichtiger bewonerssamenstelling in de Binnenstad geen woord. Met energiemaatregelen in erfgoed en monumenten wordt ruimhartiger om gegaan. De ambitie is om de huursector te verduurzamen.

Autoplekken weg
Bij verkeer is er minder behoefte aan participatie. Zo is te lezen dat het stadsbrede belang ten koste kan gaan van de wensen van omwonenden. Dit slaat onder meer op de herinrichting van de Weerdsingel OZ waar een zeer grote meerderheid van de bewoners tegen de gemeenteplannen is. Ook bij de herinrichting van het Ledig Erf passeert het college de wensen van bewoners. Verrassend is de mededeling dat er geen nieuwe fietsbrug bij de Weerdsluis komt, wel een voetgangersbrug bij het Wolvenplein.

20220818-4-5 Fietsen 3 LuukEr moeten meer fietsenstallingen komen in de Binnenstad. © Luuk Huiskes

Het nieuwe, uitgebreidere, voetgangersgebied is direct na de publicatie van de verkeersmaatregelen ingegaan. Er moeten meer fietsenstallingen komen in de Binnenstad en extra capaciteit bij het Centraal Station. Alternatieve fietsroutes zijn nodig voor het ontlasten van de binnenstadsas. Utrecht vraagt andere overheden om geld voor een fietstunnel bij de Nicolaas Beetstraat. Een verbetering van het OV over de binnenstadsas heeft minder prioriteit dan de Papendorp-, Merwede- en Waterlinielijn.

Verwacht/gehoopt wordt dat in 2030 de deelauto normaler wordt dan de eigen auto, die zoveel mogelijk op afstand wordt geparkeerd. In de hele stad moet betaald worden voor parkeren: de tarieven gaan met name voor bezoekers omhoog, de tarieven voor vergunninghouders worden ontzien. In de Binnenstad worden 50 parkeerplaatsen per jaar opgeheven. De snelheid wordt in woonstraten max 30 km/u en op woonerven 15 km/u. Er komt meer bemoeienis met goederenvervoer: met name voor bouwlogistiek, leveringen aan de Binnenstad en pakketbezorging.

Meer bomen
Er zijn stevige voornemens om de openbare ruimte te verbeteren en de groene buitenruimte plus het aantal bomen mee te laten groeien met de stad. De kwaliteit van het groen en de biodiversiteit dienen verbeterd te worden. Stadsnatuur moet aantrekkelijk zijn voor insecten, vogels en andere dieren.

Het college streeft naar een ontsteende stad, groenere daken en meer groene straten en plantsoenen. Voorwaarde: een geordende ondergrondse infrastructuur. Vanaf iedere voordeur zou er op max 300 meter een park moeten zijn. Langs de noordelijke singel komt binnen vier jaar een wandelpad, liefst met bankjes, watertappunten en toiletten. In de Binnenstad komen er het Moreelsepark, het Smakkelaarspark en Park Paardenveld bij. Voor dat laatste park is pas geld vanaf 2025/26.

20220820-4-5 Luuk toeristen 3_Utrecht heeft liever geen massatoerisme @ Luuk Huiskes

De luchtkwaliteit moet zoveel mogelijk aan de WHO-normen voldoen (die zijn lager dan de huidige EG-normen).
Opvallend is dat geen jaartal wordt genoemd voor elektrificatie van boten van vergunninghouders, die was er wel. Geluid is de tweede milieugerelateerde ziekmaker. Het college noemt verkeer als belangrijke veroorzaker van geluidhinder, horeca en evenementen worden niet genoemd.

De openbare verlichting wordt diervriendelijker, reclameverlichting dient standaard ’s nachts uit te staan. En liever geen reclame via spandoeken op bouwsteigers.

Geen massatoerisme
Het college wil horeca spreiden over centra buiten de Binnenstad. Ondernemers krijgen meer mogelijkheden voor gemengde functies om leegstand tegen te gaan. De behoefte aan kantoren neemt af, die panden zullen creatief benut worden. Als toevoegen van woonruimte niet gaat, wordt naar andere mogelijkheden gezocht. Toerisme mag groeien, maar geen massatoerisme, zeker niet ten koste van wonen.

Cultuur moet dichtbij zijn, het budget moet vooral ten gunste naar wijken en buurten gaan. Een bruisende nachtcultuur is belangrijk: er komt een nachtvisie en er wordt naar geschikte locaties gezocht. Ook komen er profielen voor evenementen en locaties. Voor grootschalige evenementen wordt een permanente locatie gezocht.

Domplein 4 blijft beschikbaar voor cultuur- en amateurkunstaanbieders. Voor de komende vier jaar wordt een uitvoeringsplan wervengebied opgesteld. Dichtbij huis moet ieder kind kunnen spelen en bewegen. Het voormalige Broesepand wordt commercieel herontwikkeld met ruimte voor cultuur en maatschappelijke functies.

Tenslotte worden de extra kosten gefinancierd door het verhogen van de ozb en de toeristenbelasting

 

 

 

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Negen nieuwe struikelsteentjes op de Oudegracht
Onafhankelijke bemiddelaar voor speelplek Lauwerhof
Nobelstraat; bekende feiten maar nog geen oplossing