Navigatie menu
zoeken
Actie Binnenstad030 tegen geluidshinder
Actie Binnenstad030 tegen geluidshinder
 [ACHTER HET] NIEUWS  Actie Binnenstad030 tegen geluidshinder
Ben Nijssen |
19 januari 2023

Afgelopen woensdagavond organiseerde Binnenstad030 een politiek café over geluidsoverlast in de Marnixzaal van het voormalige UCK op het Domplein. De avond werd bijgewoond door een honderdtal binnenstadbewoners, de wijkwethouder Eva Oosters, acht vertegenwoordigers van gemeenteraadfracties, twee horecaondernemers en een bestuurslid van Horeca Nederland afdeling Utrecht. Cees Grimbergen leidde het gesprek.

Geluidexpert Ted Zorn van de Utrechtse Stichting tegen Geluidshinder (UStG) liet het publiek met opnamen horen wat bewoners in de Nobelstraat bijna dagelijks ervaren; binnens- en buitenshuis. Een vertekend beeld, want het geluid in de zaal is hoger dan in de slaapkamer van bewoners. De UStG had gedurende een week continu geluidmetingen verricht en concludeerde dat om 3 uur ’s nachts de geluidsterkte hoger is dan in de omgeving van Schiphol.

Verhuizen
485 bewoners uit de Binnenstad hadden eerder al de enquête over geluidshinder van Binnenstad030 ingevuld. Maar liefst 97% vond dat de woonfunctie in de binnenstad beschermd moet worden en 50% overweegt uit de Binnenstad te verhuizen omdat deze bescherming er niet is. 61% gaf aan geluidhinder te hebben van horecapubliek en 35% omschrijft dit als onverdraagzaam. 43% wordt daardoor in hun slaaprust verstoord. Ook vervoer van afval en bevoorrading veroorzaken veel overlast. 20% ervaart dit als onaanvaardbaar.

Overlast vindt vooral ’s nachts plaats en in de ochtend tijdens de bevoorrading, onder andere door lawaai makende koelaggregaten. In feite betekent dit dat als je ’s nachts uit je slaap wordt gehouden, je ’s morgens ook weer wakker schrikt. 49% van deze bewoners heeft de slaapkamer aan de straatkant.

De laatste 5 jaar is de overlast volgens 46% behoorlijk toegenomen.
Een andere bron van geluidshinder zijn buren. Minder algemeen; 15% klaagt over geluidshinder vanaf boten. Bouwlawaai en bezorgscooters worden ook meermalen genoemd. Dat dit overdag ook storend kan zijn wordt volgens de respondenten verklaard doordat er meer thuis gewerkt wordt.

2b030gleuid23

Vanuit de zaal kwamen vaak emotionele reacties van bewoners. Op klachten wordt, volgens bewoners, te weinig actie ondernomen en handhaving schiet schromelijk te kort. In feite heeft men te maken met een opstapeling van hinder: verkeerd gestalde fietsen, kots, pies in de directe nabijheid van horeca, maar ook in aanliggende straten. Er zijn duidelijke hotspots waar hinder ervaren wordt.

Gespreksleider Cees Grimbergen gaf de vertegenwoordigers van politiek en horeca gelegenheid om te reageren. Op één na gaven de fracties van GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren, Volt, Stadsbelang, EenUtrecht, Stadsbelang en Utrecht Solidair aan gevoelig te zijn voor de klachten van de bewoners.

Meestemmen afgestemd
EenUtrecht heeft al eens een motie ingediend over betere handhaving, het stellen van strengere eisen. Zij kwamen ook met het idee om bewoners mee te laten stemmen bij het verlenen van nieuwe horecavergunningen. De motie heeft het niet gehaald in de raad. De motie zal ongetwijfeld nog eens ingediend worden.
D66 kreeg de hoon van de zaal over zich heen, zij zijn voor uitbreiding van horeca. Zij zien horeca ook als uitlaadklep voor jongeren die zwaar geleden hebben onder de restricties ten gevolge van corona.

De partijen die voor aanpak van de overlast zijn tonen tot nu toe weinig voortvarendheid in de behandeling van dit onderwerp in de raad. De behandeling van de nota over evenementenlocaties door het college wordt steeds weer vertraagd. Toch bepaalt de gemeenteraad zelf, als hoogste instantie, haar agenda. Het college kan door de fractieleden ter verantwoording worden geroepen.

b030geluid23

Vanuit de horeca waren er ook reacties op de enquête en de kritiek van bewoners. Horeca Nederland was vooral boos op de negatieve (voor hen) opmerkingen en gaf aan niet in discussie te willen gaan. Enkele ondernemers vroegen zich af hoe representatief de enquête is. Zij zeiden goede contacten met omwonenden te onderhouden. Een van hen, uit de Nobelstraat, gaf aan het gedrag van het publiek buiten op straat ook vervelend te vinden, maar heeft geen bevoegdheid daar wat aan te doen. Dat is de taak van handhavers van de gemeente.

De wijkwethouder bleek geïmponeerd door de reacties uit de zaal. Ze wilde echter nu geen aanpassingen in beleid en handhaving toezeggen. Frappant in dit opzicht is dat burgemeester Sharon Dijksma eerder wel had toegegeven dat de situatie in de Nobelstraat om een serieuze aanpak vraagt. Ambtenaren hebben dit opgepakt, maar tot op dit moment zijn er geen maatregelen om de overlast te beperken.

De avond werd afgesloten met een advies van Binnenstad030 aan de raad. Als eerste zou de gemeente moeten erkennen dat het haar plicht is de gezondheidsproblemen bij bewoners door slaapstoornissen te voorkomen. VTH (vergunningen, toezicht, handhaving) zou de opdracht moeten krijgen om gezondheidsaspecten bij het verlenen van vergunningen expliciet te maken en te bewaken. Er zou ook een volgende ‘Nota Actieplan Geluid’ voorbereid moet worden waarin een uitgewerkt beleidsplan is opgenomen ter bestrijding van gezondheidsschade van bewoners door geluidshinder. En Binnestad030 stelde dat de gemeente de opdracht die in de nieuwe Omgevingswet vervat ligt om correctief op te treden als zaken uit de hand blijken te lopen moet oppakken. De huidige Horecaverordening geeft de gemeente alle mogelijkheden geluidshinder van horeca binnen gewenste perken te brengen.

Voor de volledige uitslag van de enquête zie blog Binnenstad030 op deze site

Foto's Luuk Huiskes
Bovenaan; gespreksleider Cees Grimbergen daagde de gemeenteraadsleden uit om direct te reageren op de klachten uit de zaal.

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Miljoenenschade na vertraging bij bouw Galaxy Tower
Actie Binnenstad030 tegen geluidshinder
Kapitaalkrachtige huurder(s) gezocht voor Magazijn de Zon