Navigatie menu
zoeken
Binnenstad030
Binnenstad030
 INITIATIEF - EN ACTIEGROEP  Binnenstad030

Actiegroep Binnenstad 030 bestaat uit een aantal bewoners met hart voor onze prachtige stad. Wij streven naar een goede balans in de binnenstad tussen wonen, werken, winkelen en uitgaan. Die balans lijkt momenteel door te veel horeca en toerisme verstoord te worden.

Onderteken de petitie van EenUtrecht: Geef Utrechters méér invloed.
Te vaak praat je mee, maar je wordt niet gehoord. Zo verlies je helaas het vertrouwen in de overheid en de politiek. Recent nog bleek de petitie van ‘Houd Rivierenwijk Leefbaar’ geen enkel gehoor te vinden bij Raad en Wethouder. Ook het verzoek om een eigen onderzoek te kunnen laten doen kon niet. Dit komt te vaak voor, ook bij eerdere petities van Binnenstad030. Dat moet anders.
Steun deze petitie: Geef Utrechters méér invloed - Petities.nl  waarin EenUtrecht een voorstel doet voor een gelijkwaardige positie van bewoners, volledige transparantie en het recht om een eigen plan te kunnen laten opstellen (bij gemeentelijke projecten).

PS: ALLEEN ALS JE ADRES EN GEBOORTEDATUM INVULT TELT JE STEM MEE. Deze gegevens blijven onzichtbaar en ANONIEM. Het is een check op kiesgerechtigde Utrechters. Met min. 250 geldige handtekeningen wordt er over gestemd in de gemeenteraad. Daar gaan we voor. Alvast heel veel dank voor je tijd, namens team EenUtrecht. Lees er meer over op de website van EenUtrecht: Geef Utrechters méér invloed - EenUtrecht
 

 

Reacties op Omgevingsvisie Binnenstad 2040 verwerkt

Ellen van Aken | 5 juli 2021

Het concept Omgevingsvisie Binnenstad 2040 is aangepast, dankzij de reacties van betrokkenen bij de Binnenstad.
Er waren 87 reacties. Eén daarvan kwam van Binnenstad030. Deze reactie is gesteund door 1100 sympathisanten.

In het aangepaste concept is meer aandacht voor wonen in de Binnenstad en het belang van cultuur en kerkgenootschappen voor de wijk. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan aan teksten over het openbaar vervoer, want daar was in de tussentijd meer informatie over gekomen.

Na de zomer, in het derde kwartaal, zal de gemeenteraad zich uitspreken over de visie.

Meer info: gemeentewebsite, onder punt 6.
Daar is ook de Reactienota Omgevingsvisie Binnenstad 2040 te vinden.


Dubbele petten

Ellen van Aken | 23 juni 2021

Onlangs kwamen wij er achter dat een lid van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), een onafhankelijke organisatie, ook gemeenteambtenaar is van Utrecht, en namens de gemeente optreedt in beroepszaken over geluidshinder die bewoners ervaren in Utrecht.
Wij vinden dit een nogal rare situatie die ons doet twijfelen aan de onafhankelijkheid van de NSG.
We besloten, samen met onze partner de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast, tot een brief.

Bestuur Nederlandse Stichting Geluidhinder

Utrecht, 16 juni 2021

Geacht bestuur, op uw website staat:

'Het doel van de NSG is geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke, ongebonden organisatie streeft zij daarbij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden'.

Onlangs hebben wij vernomen dat uw bestuurslid, tevens ambtenaar van de gemeente Utrecht, op 11 februari 2020 als deskundige optrad namens de gemeente Utrecht in een beroepszaak bij de rechtbank Midden Nederland.

Deze beroepszaak ging over een door de gemeente Utrecht verleende vergunning voor 4 warmtepompen op het dak grenzend aan een binnenterrein aan de Mariaplaats. Omwonenden hadden hier bezwaar tegen gemaakt omdat zij daarvan geluidsoverlast vreesden en inmiddels ook hebben. Het beroep van de omwonenden is inmiddels door de rechter gegrond verklaard.

Als inwoners van Utrecht zijn wij van mening dat de dubbele pet die deze ambtenaar draagt ontoelaatbaar is. Het belang dat deze man in de rechtbank verdedigde was duidelijk in strijd met de doelstelling van de NSG.

Aangezien het niet aannemelijk is dat hij zijn baan bij de gemeente Utrecht zal opzeggen ligt het ons inziens het meest voor de hand dat hij zijn bestuursfunctie bij de NSG neerlegt. Mocht hij daartoe niet besluiten en mocht u besluiten deze man in zijn bestuursfunctie te handhaven dan is dat ons inziens schadelijk voor de geloofwaardigheid van de NSG als “onafhankelijke, ongebonden organisatie”.

Wij verzoeken u ons te laten weten wat uw positie in dezen is.
Bestuur Stichting Binnenstad 030
Bestuur Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast


Zeer snel, hadden wij een reactie in de mailbox. Mogelijk hadden ze de brief al klaarliggen

De reactie lezen van de NSG ?
Meer weten: https://binnenstad030.wordpress.com

 

 

'VERBLIJVEN' EN ONDERNEMEN KRIJGT VOORRANG BOVEN WONEN IN DE BINNENSTAD

Ben Nijssen | 2 juni 2021

Woensdagmiddag heeft Egbert Wesselink van Binnenstad030 een zienswijze op de Omgevingsvisie Binnenstad aan de wijkwethouder Binnenstad Anke Klein aangeboden. Deze zienswijze wordt door 1100 bewoners en ondernemers ondersteund. Binnenstad030 reageert niet alleen op de Omgevingsvisie 2040 van de Gemeente, maar presenteert ook een eigen hoofdstuk met een eigen Woonvisie, omdat die ontbreekt in de Omgevingsvisie 2040.


87% van de huizen in de binnenstad worden bewoond, maar de toekomstvisie van de Gemeente ziet wonen hooguit als een van de vele ‘functies’ die zij wil accommoderen. Zij geeft voorrang aan ‘verblijven’ en ondernemen in de binnenstad, zonder veel oog voor de het woon- en leefklimaat. Wonen is volgens de Gemeente ‘niet leidend’,  met andere woorden, volgens Binnenstad030 kunnen bewoners straks niet rekenen op de bescherming van hun leefomgeving als die overspoeld wordt door bezoekers en ondernemers die daarvan willen profiteren.

Egbert Wesselink benadrukte dat de stem van de bewoners niet doorklinkt in de plannen die uit het Gemeentehuis komen en die van commerciële partijen des te meer. Het is urgent dat een organisatie van bewoners weerwoord gaat bieden aan de professionele lobby’s van grote belangengroepen. De Gemeente zet gelukkig in op participatie, maar op het moment is het speelveld zeer onevenwichtig. Bewoners zouden om te beginnen moeten worden erkend als cruciale belanghebbende en in staat worden gesteld om dat waar te maken. Anke Klein als wethouder participatie wordt gevraagd dit te ondersteunen.

schermaanbiedingb0301
Binnenstad 030 overhandigt de zienswijze op de concept Omgevingsvisie
aan wijkwethouder Anke Klein © Luuk Huiskes

De reactie van Anke Klein op het betoog van Egbert Wesselink was dat zij niet het idee heeft dat de gemeente de belangen van bijvoorbeeld ondernemers zwaarder laat wegen dan die van de bewoners. Ze beloofde de omgevingsvisie nog eens te lezen met de bril op van de bewoners en in ieder geval de Woonvisie, zoals die haar door Binnenstad030 was overhandigd, goed te bestuderen.

Het college laat nu door ambtenaren reacties op de ingediende visies opstellen. Daarna, naar verwachting in het derde kwartaal, gaat de omgevingsvisie naar de gemeenteraad.

< naar blogs-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Wijkplatform
Binnenstad030
Vergroening Singel