Utrechts straten

Bezwaar tegen horeca zinnig

De Raad van State heeft het bezwaar gegrond verklaard dat bewoners in 2016 bij de gemeente maakten tegen nieuwe horeca op Voor Clarenburg 10, direct grenzend aan hun huis. Het college van B&W had zich volgens de Raad van State zonder enige onderbouwing op het standpunt gesteld dat bewoners geen overlast zouden ervaren van nieuwe horeca (categorie ‘D2’ – lunchroom, koffiehuis e.d.) in een winkelpand, terwijl horeca toch al allerlei problemen geeft in deze buurt.

 

De Raad van State is van mening dat het college geen afdoende belangenafweging heeft gemaakt. Het heeft geen oog gehad voor het feit dat het plaatsje achter het huis van de bezwaarmakers grenst aan de ruimte waar het afval van de horecagelegenheid zou komen. Ook bleef overlast door bakken en braden buiten beschouwing.

 

B&W gaven zich bij de belangenafweging evenmin rekenschap van de actuele situatie in het deelgebied, terwijl dit volgens het ‘beleidskader horeca’ wél moet gebeuren. De Raad van State stelt dat de enkele verwijzing in de vergunning van B&W naar de mogelijkheid om achteraf de regels te handhaven, niet aan te merken is als voldoende belangenafweging.

 

Advokatenkosten
Bij een eerdere zaak tegen uitbreiding van additionele horeca van sociëteit De Vereniging op het binnenterrein achter de woonhuizen op het Voor en Achter Clarenburg en de Mariastraat sprak de Raad van State zich ook al uit tegen het ongemotiveerd veronachtzamen van noodzakelijke bepalingen om overlast te voorkomen. De gemeente werd toen opgedragen het bestemmingsplan hierop aan te passen en alsnog een goede regeling te treffen. Pas na vele jaren en hoog oplopende advocatenkosten voor beide partijen, kwam deze regeling en een voorschrift op maat met duidelijke afspraken tot stand. Ook hier had het college door de omgeving van de nieuwe horeca afdoende in ogenschouw te nemen op overlastrisico, bewoners en ondernemers veel ellende kunnen besparen.

 

Conclusie: B&W zijn snel met het afgeven van vergunningen voor horeca en even snel met het ongegrond verklaren van bezwaren. Voor bewoners kan het zinvol zijn het hoger op te zoeken bij de Raad van State. •

 

Geschreven door Dick Franssen
Uit de Binnenstadskrant nummer 1, 2019


<< terug naar overzicht