Helderheid krijgen over gedoogbeleid

In september wijdde de Wijkraad een themabespreking aan het onderwerp Handhaving. Jaarlijks wordt de Wijkraad gevraagd advies uit te brengen over het handhavingsprogramma voor het komende jaar. Alhoewel er in de praktijk veel onvrede is bij bewoners over het handhavingsbeleid en de uitvoering daarvan, blijkt het niet eenvoudig te zijn dit om te zetten in een effectief advies. De bedoeling van de themasessie was om voor onszelf meer helderheid te krijgen hoe wij onze rol op dit punt goed kunnen invullen.


Diverse personen die betrokken zijn bij handhaving in de gemeente Utrecht waren uitgenodigd om toelichting te geven op hun werkwijze en de manier waarop prioriteiten worden gesteld.

Duidelijk werd dat er drie beïnvloedingsmomenten zijn ten aanzien van handhaving:
• bij de vaststelling van beleid (bijv. Integraal Veiligheidsplan, Horecakader);
• bij de vaststelling van de planning (met name het jaarlijks Handhavingsprogramma);
• dagelijkse bijsturing (op basis van meldingen).

Voor de Wijkraad betekent dit het volgende.
1. De Wijkraad moet bij haar adviezen over beleidsdocumenten explicieter aandacht besteden aan en vragen naar handhaving.
2. De Wijkraad brengt jaarlijks advies uit over het Handhavingsprogramma en zou daarbij als invalshoeken moeten hanteren:
• zijn onze adviezen m.b.t. de diverse beleidsdocumenten adequaat verwerkt?
• is voldoende rekening gehouden met expliciete signalen uit het afgelopen jaar?
3. De Wijkraad moet bewoners stimuleren om klachten bij de gemeente te melden.


Indien blijkt dat structureel bepaalde klachten niet adequaat afgehandeld worden, dan moet de Wijkraad dit bij de verantwoordelijk wethouder aankaarten.
 

Tijdens de themabijeenkomst bleek verder dat er bij diverse regelingen sprake is van een gedoogbeleid op aspecten van die regeling. Een voorbeeld is het verbod op uitstallingen op het trottoir. Veelal is dit gedoogbeleid een gevolg van besluitvorming in de gemeenteraad. Er bestaat echter geen duidelijk overzicht van de gemaakte gedoogafspraken. Dit is een bizarre situatie en de Wijkraad vindt dit bijzonder ongewenst. De Wijkraad wil daarom een (ongevraagd) advies aan het college van B&W uitbrengen en daarin een opsomming vragen van gedoogafspraken m.b.t. bestaande regelingen. 

Wolvenplein
Het voormalige gevangeniscomplex aan het Wolvenplein moet een nieuwe bestemming krijgen. Het complex is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en komt in de verkoop. Het RVB en de gemeente hebben gezamenlijk een visiedocument opgesteld met eisen en randvoorwaarden voor het toekomstig gebruik. De buurtbewoners hebben inmiddels gereageerd op het visiedocument en ook de Wijkraad heeft advies uitgebracht.

De Wijkraad vraagt in het bijzonder aandacht voor de volgende punten.
• Een verkeersluwe bestemming, d.w.z. geen bestemming die meer dan kleinschalige verkeers- en persoonsbewegingen met zich meebrengt en minimaal parkeren op het voorterrein. Ook moet rekening worden gehouden met de ervaringen van de omwonenden betreffende de toegenomen overlast bij het huidige tijdelijke gebruik.
• Een bestemming die het binnenterrein meer toegankelijk maakt, maar dan zonder evenementen- of verblijfsfunctie op het voorterrein. Eventuele reuring moet slechts binnen de muren van het complex plaatsvinden.
• Een mix van functies met in ieder geval woonfunctie, aansluitend bij de huidige bewoning van de buurt.
• Bij inrichting en onderhoud van de buitenruimte inspelen op de visie op de singel als ecologische hoofdroute van de stad.
• Versterking van betrokkenheid van de buurt door een deel van de nieuwe bestemming, bijvoorbeeld een tuin, vorm te geven als participatieproject voor buurtbewoners.

Voor het vervolgproces adviseert de wijkraad als volgt.
• Het proces van verkoop kent twee ronden. In de eerste ronde worden de gegadigden geselecteerd die voldoen aan het visiedocument. In de tweede ronde wordt het complex gegund aan de hoogste bieder van de overgebleven gegadigden. De wijkraad beveelt met klem aan hier ook een weging bij te betrekken m.b.t. de mate waarin aan het visiedocument wordt voldaan.
• Bij de voorbereiding van het visiedocument zijn buurtbewoners beperkt betrokken geweest. Bij de voorbereiding van de besluitvorming moeten de opvattingen van de buurtbewoners op een voor ieder inzichtelijke wijze worden betrokken. Een weergave van de reacties van de buurtbewoners dient als bijlage bij het visiedocument te worden gevoegd, zodat geïnteresseerde kopers weten hoe de buurt tegenover de ontwikkelingen staat om daar vervolgens rekening mee te kunnen houden.

Toekomst wijkraden
In het Coalitieakkoord staat dat het college van B&W de wijkparticipatie wil vernieuwen en daarbij ook de rol van wijkraden wil betrekken. Men wil inzetten op nieuwe vormen van participatie met meer stad- en buurtgesprekken. Reeds geruime tijd is met het vorige college gesproken over verbetering van de participatie en de rol van wijkraden daarbij. Deze discussie kan en moet worden voortgezet, doch vooruitlopend daarop wordt van het budget van € 250.000 voor de wijkraden nu € 200.000 bestemd voor vernieuwing van de participatie. De armslag van de wijkraden wordt hierdoor in ernstige mate aangetast. Wethouder Anke Klein en de voorzitters van wijkraden zijn op dit moment in overleg over het vervolg. •
 

Geschreven door Bas Savenije, voorzitter wijkraad Binnenstad.
Uit de Binnenstadskrant nummer 5, 2018.


<< terug naar overzicht