B&W op zoek naar ‘de juiste balans’

Het nieuwe college van B&W (GroenLinks, D66 en ChristenUnie) wil ‘stapsgewijs’ het aantal parkeerplaatsen op de Oudegracht en het Janskerkhof terugbrengen tot nul. De tarieven voor de parkeerplaatsen die overblijven in de Binnenstad gaan omhoog, ook die voor vergunninghouders, zo valt te lezen in het Coalitieakkoord 2018-2022, getiteld ‘Utrecht ruimte voor iedereen’. Inmiddels is duidelijk wat precies de bedoeling is: ruim vijf euro voor een uur parkeren, twintig procent verhoging voor vergunninghouders. Het college biedt de vergunninghouders als alternatief abonnementen ‘tegen een sterk verlaagd tarief’ aan in de P&R.


P&R’s zijn er op het ogenblik alleen bij de randen van de stad en bij Leidsche Rijn Centrum. Erg aantrekkelijk is het aanbod dus niet. Op een andere pagina in het Akkoord wordt toch weer wat hoop geboden: het college gaat onderzoeken of vergunninghouders terecht kunnen in de parkeergarages Springweg en Paardenveld.


Over vier jaar moet Utrecht ‘de fietsstad van de wereld’ zijn. Meer fietspaden, meer stallingen. Ook de voetganger komt aan zijn trekken, met betere looproutes, bankjes en groen.


Horeca
Het college constateert dat de Binnenstad ‘uniek’ is en ‘specifieke aandacht verdient als het gaat om bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit staat er in het Akkoord: ‘Het is een uitdaging om er de komende jaren de juiste balans te vinden tussen woonkwaliteit, kwaliteit voor bezoekers en ruimte voor bedrijvigheid, evenementen en ondernemers. Om de druk op de Binnenstad te verminderen spreiden we horeca over de wijken, zoals is vastgelegd in het nieuwe horecabeleid.’


In de laatste zin zit de suggestie dat het nieuwe horecabeleid betekent dat wat er nu aan horeca in de Binnenstad is, gespreid wordt over de hele stad, maar dat gaat absoluut niet gebeuren. Het beleid houdt in dat er in de Binnenstad op vrij beperkte schaal horeca mag bijkomen, en in de andere wijken ruimschoots.

Straks misschien niet meer parkeren op de Oudegracht © Job de JongStraks misschien niet meer parkeren op de Oudegracht © Job de Jong blokje


Buurtgesprekken

Verderop in het Akkoord komen B&W terug op ‘de juiste balans’: Met ‘betrokken partijen’ gaan ze de komende jaren praten ‘over de vraag wat er nodig is voor de juiste balans tussen wonen en werken in een levendige Binnenstad. Want in een groeiende stad met een diverse en relatief jonge bevolking is de Binnenstad aantrekkelijk voor bezoekers van binnen en buiten de stad. In samenhang met deze omgevingsvisie doen wij voorstellen op het gebied van horeca en evenementen, veiligheid en handhaving, toeristische verhuur (zoals AirBnB) en verkeer. Hierbij betrekken we ook een voorstel voor de vernieuwing ten behoeve van de precario voor terrassen.’ Tot de ‘betrokken partijen’ hoort ook de financieel gekortwiekte wijkraad, zo werd duidelijk uit de beantwoording van vragen tijdens de presentatie van het Akkoord. Het college heeft hoge verwachtingen van de buurtgesprekken die het wil organiseren.


Jip en Janneke
Het college streeft ernaar dat evenementen in de openbare ruimte duurzaam zijn. Daarom komen in de legesverordening gedifferentieerde tarieven. Evenementen die hoog scoren op punten als gescheiden inzamelen van grondstoffen en schone generatoren betalen het minst.


‘Uitgangspunt bij grote evenementen is dat ze én economische en sociale waarde hebben voor de stad én mensen in buurten en wijken weten te verbinden.’


Het Akkoord houdt in dat de gemeente zoveel mogelijk op B1-niveau met ons wil communiceren. Wikipedia: ‘B1-teksten zijn voor 95% van de bevolking goed te begrijpen. Daarom noemen we B1-niveau Eenvoudig Nederlands. In de volksmond wordt B1-niveau ook vaak Jip-en-Janneke-taal genoemd.’ •


Geschreven door Dick Franssen.

Uit de Binnenstadskrant nummer 4, 2018.


<< terug naar overzicht