Geluidsoverlast zorgt voor onbalans

20 februari
door Ben Nijssen

Geluidoverlast heeft de grootste negatieve impact op het woongenot van de Binnenstadbewoners. In de nota Levendigheid en rust in de binnenstad – aanpak voor een centrum in balans geeft de gemeente aan hoe ze overlast voor bewoners van de Binnenstad wil beperken. Deze aanpak is volstrekt onvoldoende naar de mening van de actiegroep Binnenstad030.
 
Een Binnenstadbewoner beleeft veel plezier aan zijn omgeving en de woning. Maar die zorgen ook voor overlast. Volgens peilingen zou de Binnenstadbewoner het woonklimaat met een dikke voldoende, een 8, waarderen, maar desondanks blijkt de doorstroming van bewoners erg hoog te liggen.
De gedroomde woning in de Binnenstad blijkt na een aantal jaren toch te kunnen veranderen in een bron van ergernis. Niet zelden is overlast de oorzaak, Overlast kent natuurlijk vele vormen, maar geluidoverlast is wel de meest ‘gehoorde’. In 2019 kwamen 512 meldingen over geluidoverlast binnen, een topje van de ijsberg (hoofdstuk 2.1 van de gemeentelijke nota Levendigheid en rust).

Vele vormen
Ook geluidoverlast kent vele vormen. Niet specifiek voor de Binnenstad is geluidoverlast van buren. Alhoewel, de Binnenstad kent nog steeds relatief veel studentenhuizen/kamers. Overlast van buren wordt nog steeds, ondanks dat Utrecht in 2019 in de Algemene Politie Verordening (APV) een artikel heeft opgenomen waarin woonoverlast wordt verboden, slecht aangepakt.

En in de Binnenstad worden relatief veel woningen gesplitst, maar niet altijd met een goede geluidisolatie. De meeste geluidoverlast in de Binnenstad wordt direct of indirect veroorzaakt door uitgaanspubliek, horeca en evenementen. Wat in de statistieken niet is meegenomen is het gegeven dat, als je in de buurt van een horecaonderneming of evenementenlocatie woont, de kans op geluidoverlast het grootst is. Uit de meldingen en gesprekken met ondernemers en bewoners blijkt dat deze vorm van overlast zich concentreert in en rond het uitgaansgebied, zoals rond Neude, Ganzenmarkt/Stadhuisplein, Ledig Erf, Vredenburg en Mariaplaats, de plekken waar (veelal van oudsher) veel horeca zit.

roost
© Ton Verweij

 
Tegen geluidoverlast van een horecaonderneming kan alleen iets gedaan worden als het om geluid vanuit het pand zelf gaat. Hiervoor zijn normen vastgesteld. Dit betekent echter niet dat je als buur van dat pand zomaar gelijk krijgt als je over geluiden klaagt. Steek op zijn minst je argumenten af op adviezen van deskundigen, bijvoorbeeld van de Utrechtse Stichting tegen Geluidhinder (UStG).

Terrassen
Nog indringender kan het geluid afkomstig van terrassen zijn. Voor stemgeluid van terrassen zijn echter geen normen opgesteld. Hier is wel één uitzondering op, als het terras overkapt is of als het verwarmd wordt, gelden er wel eisen. Het grote discussiepunt is dat, als het stemgeluid van terrassen getoetst zou worden aan de normen voor andere bronnen, het geluidniveau al snel de normen zou overstijgen.

Dit zou betekenen dat terrassen dan niet meer toegestaan zouden zijn. De gemeente Utrecht en meerdere gemeenten baseren zich op dit gegeven bij klachten omdat zij horeca van economisch belang voor de stad vinden. Horeca zorgt voor bezoekers en de gewenste reuring. De gemeente wil dan ook geen geluidmetingen gaan doen bij terrassen. Binnenstadsbewoners ervaren dit als onwil om omwonenden te beschermen tegen deze vorm van overlast. Dat het ook anders kan blijkt bijvoorbeeld in Leiden. Hier wordt bij het verlenen van een vergunning voor een terras wel gekeken naar de gevolgen voor de omgeving en met name de omwonenden. Het aantal en de grootte van de terrassen zijn dan van belang. Ook in de toekomst is de gemeente niet van plan hier iets aan te gaan doen.

Deze overlast wordt alleen ervaren als je in de directe omgeving van horecaondernemingen woont. Iedere binnenstadbewoner kent echter wel het geluid midden in de nacht van uitgaanspubliek dat  schreeuwend, zingend langskomt. Andere bekende nachtelijke geluiden zijn het legen van glascontainers (je zit meteen rechtop in bed) en het rammelen van fietskettingen onder je slaapkamerraam. Juist die korte harde geluiden halen je uit je slaap/ Iedereen heeft recht op een goede nachtrust en daar moet ook naar gestreefd worden. Uit vele onderzoeken blijkt dat een slechte nachtrust leidt tot ziekteverschijnselen.

 

schermfestivalmichielton
© Michielton

Muziek evenementen zoals de festivalpleinen op Koningsdag  leiden bijna automatisch tot geluidoverlast. Maar ook evenementen  waarbij muziek niet de hoofdrol speelt, zoals de bierfestivals en Lepeltje, lepeltje tot geluidoverlast. In het laatste voorbeeld zelfs meerdere dagen achter elkaar. Het geluid wordt bij dit soort festivals als lokkertje gebruikt. Als het evenement goed is zou dit niet in deze mate nodig moeten zijn. In 2019 is er begonnen met het opstellen van profielen voor evenementenlocaties. Welke soorten evenementen zijn (on)gewenst op een bepaalde locatie. In 2020 is dit project stilzwijgend tijdelijk stopgezet en onlangs meldde de gemeente in een brief aan de participanten van het project dat er voorlopig ook niet mee doorgagaan wordt. Het lijkt erop dat de gemeente de te verwachten stroom evenementen zodra die weer worden toegestaan geen strobreed in de weg wilt leggen. 

Wat gaat de gemeente dan wel doen? Toezichthouders spreken luidruchtige passanten aan, ondernemers manen hun bezoekers om minder luidruchtig te zijn en omwonenden moeten met de horecaondernemers in gesprek gaan om tot afspraken over beperking van overlast te komen.
Nieuw is dat de gemeente huiseigenaren gaat informeren over geluidisolatie van hun woning en mogelijke subsidie hiervoor. Ondernemingen worden verplicht versterkte muziek te melden. Onderzocht wordt of er horecastewards kunnen komen en of meldingen diezelfde avond nog in behandeling kunnen worden genomen. Oordeel zelf of dit zal werken.

Opgemerkt kan worden dat er ’s avonds en ’s nachts maar weinig handhavers rondlopen die bij een melding moeilijk snel ter plekke kunnen zijn. Klagers zullen ook weinig midden in de nacht een melding doen, want dan ben je helemaal klaar wakker. Je kunt maar beter oordoppen in doen, ook zomers de ramen dichthouden en, als je daar plek voor hebt, aan de achterzijde van je woning slapen.
Bij evenementen gaat de gemeente de bestaande handhaving verscherpen en er zal actiever worden geïnformeerd over evenementen in de buurt. Dat moet dan wel gebeuren voordat de vergunning verleend is, want anders kun je geen zienswijze of bezwaar meer indienen. Bij alleen een melding sta je voor de keuze om wel of niet een huisje te boeken.

Ook bij het splitsen van woningen wordt er geen nieuw beleid voorgesteld, bestaand beleid wordt beter gehandhaafd.
De gemeente heeft zichzelf grote beperkingen in de te nemen maatregelen opgelegd, door te stellen dat de maatregelen binnen de huidige financiële kaders moeten vallen en dat ze moeten passen in de bestaande juridische en beleid kaders. Voor de wensen van de actiegroep Binnenstad030 (rekening houden met de omwonenden) is het noodzakelijk dat het beleid aangepast wordt!
 
Ondertussen gaan, ondanks corona, de nieuwe aanvragen voor horecavergunningen gewoon door. Ondanks de voorgestelde maatregelen heeft het college gemeend om de zogenaamde ontwikkellokaties (nieuwe gebieden in de Binnenstad waar horeca wordt toegestaan) niet vrij te geven.•<< terug naar overzicht